25.3.12

SIAPA PEMBUNUH SEBENAR SIADINA HUSSEIN BERDASARKAN BUKTI DAN FAKTA YANG KUKUH?

Artikel ditulis drpd pengkaji Syiah......Jazakallah Buat Mereka...

http://www.scribd.com/doc/47456362/Bukti-kukuh-Syiah-bunuh-Husein-bukan-Yazid-ra


Orang yang mengkaji tragedi ini, merenungnya dengan penuh perasaan dan melihat denganhati sanubarinya, akan dapat merasakan al-Husain adalah cucu Rasulullah SAW dan ibunyaialah Fatimah anak perempuan penghulu segala makluk.Tentang al-Husain yang termasuk ke dalam keluarga Ahli al-Bait, Allah SWT berfirman:

Katakanlah: Aku tidak mengharapkan sebarang upah kecuali rasa kasih kepada kaumkerabat terdekat. (Surah al-Syura, ayat 23)

Apabila tajuk ini dikaji dalam bentuk seperti ini, pengkaji akan pasti merasa simpati dankasih kepada keluarga Ahli al-Bait.

Ia sekali-kali tidak akan mendengar lagi sebarang ucapanmusuh-musuhnya, tidak akan menerima sebarang alasan dan keuzuran mereka yangmembunuh al-Husain tanpa mengira apa sebabnya sekalipun.Berdasarkan perasaan simpati kita kepada keluarga Ali al-Bait, kita akan melaknat orangyang melaknat mereka dan kita akan mencaci orang yang mencaci mereka.

Walau bagaimanapun sejarah sebenarnya tidak dikaji dengan penuh perasaan sentimen dan hakikatyang sebenar tidak pernah terserlah di dalam bayangan perasaan marah yang melonjak-lonjak dan menyala-nyala.Sejarah dikaji berdasarkan neraca akal dan logik dan perkara ini tidak berlaku kecuali denganmerujuk kepada sumber-sumbernya yang sebenar dan mendengar keterangan dari berbagai- bagai pihak, supaya apabila keputusan dikeluarkan, ia lebih hampir kepada keadilan.

Sehubungan dengan itu, dalam membuat penganalisa ini kita perlu melupakan sejenak yang al-Husain adalah cucu Rasulullah SAW dan keududukannya di hati seluruh orang-orang Islam kemudian kita akan membicarakan tentang isu bersejarah ini atas sifatnya sebagai salah satu peristiwa yang boleh diukur dengan ukuran manusia dalam menyelesaikan permasalahan yang berlaku di kalangan mereka. Kita akan membentangkan perkara-perkara yang menyebabkan tercetusnya peperangan, mengalirnya darah umat Islam dan mengenalpasti suasasa yang melibatkan persekitaran di mana peristwa itu berlaku dan akhir sekalimenganalisanya dari sudut kepentingan umum

Pendirian Pelik al-Husain

Sebelum menyentuh tentang tragerdi Karbala, suka penulis bentangkan terlebih dahulu pendirian-pendirian yang hampir menyamai pendirian al-Husain ra yang diambil oleh sahabatyang terkemuka dan masyhur menjadi sebutan sejarah. Sebenarnya orang-orang yangmembuka lembaran hidup Rasulullah SAW, akan menemui berbagai-bagai contoh tindakanyang muncul dari sahabat-sahabat yang terpilih. Mereka telah menggariskan untuk dirimereka sendiri beberapa jalan dan mereka menempuh jalan itu secara sendirian jauh dariyang ditempuhi oleh orang ramai dan tabiat manusia. Mereka mengelakkan dari cenderungkepada dunia, sebaliknya mereka begitu bergantung kepada Akhirat dan begitu rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka menyuruh yang makruf dan mencegah yang

mungkar dan mengelak diri dari terlibat dengan fitnah yang berlaku di kalangan orang-orangIslam.

Persamaan Antara al-Husain dengan Uthman

Antara sahabat yang terpilih ialah Uthman bin Affan ra, yang membingungkan dan menimbulkan kehairanan orang ramai tentang sikap yang diambil oleh beliau pada hari beliau dikepung oleh para pemberontak di dalam rumahnya, padahal beliau yakin kepungan tersebut akan berakhir dengan pembunuhan beliau dan sekali-kali tidak dapat dielakkan. Persoalannya apakah tindakan beliau pada masa itu?.Al-Tabari melaporkan ketika para pemberontak mengepung rumah Uthman, mereka berkatakepadanya:

Kami sekali-kali tidak akan beredar melainkan setelah kami berjaya memecat tuan atau membunuh tuan atau roh tuan dipertahankan oleh sahabat-sahabat tuan dan jugakaum keluarga tuan, kami akan memerangi mereka sehingga kami berjaya mara kearah tuan.

Jawab Uthman:

Saya tidak akan sekali-kali meletakkan jawatan sebagai Khalifah Allah. Jika saya dibunuh kerana memperatahankan hak tersebut, adalah lebih saya sukai darimeletakkan jawatan. Berhubung kata-kata anda semua yang anda akan memerangi saya, saya tidak akan sekali-kali menyuruh seorangpun dari kalangan sahabat saya untuk memerangi anda semua. Jika ada di antara mereka yang memerangi anda, itu bukanlah diatas kehendak saya. (al-Tabari, jil.1, hlm. 371-372. Al-kamil, jil.3, hlm. 85-86)

Laporan-laporan sejarah menjelaskan apabila Uthman dapat menangkap maksud para pemberontak, yang berkeras untuk membunuhnya, beliau terus menetap di dalam rumahnyadan memerintahkan penduduk Madinah yang berusaha mempertahankannya supaya pulangsaja ke rumah masing-masing, bahkan beliau bersumpah agar mereka pulang ke rumahmasing-masing kecuali al-Husain bin Ali, Ibn Abbas, Muhammad bin Talhah dan Abdullah bin al-Zubir. (al-Kamil, hlm. 86-87)Ibn al-Athir melaporkan, apabila para pemberontak memutuskan untuk membunuh Uthmandan mereka menuju ke rumah Uthman dengan tujuan mencerobohnya secara kekerasan,

mereka telah dihalang oleh al-Husain bin Ali, Ibn al-Zubir, Muhammad bin Talhah, Marwan bin al-Hakam, Said bin al-As dan beberapa orang anak-anak sahabat yang lain. Mereka berkeras tidak membenarkan pihak pemberontak mara ke rumah Uthman, tetapi Uthman telahmencela mereka dengan menyatakan:

Tidak payahlah anda semua menolong saya. Tetapi

mereka tetap enggan berganjak dari pendirian mereka, lantas Uthman bangun dan membuka sendiri pintu rumahnya untuk dimasuki oleh para pemberontak dan beliau sendiri keluar berdepan dengan mereka. Apabila orang-orang Mesir melihat Uthman, mereka semua berundur ke belakang. Kesempatan ini diambil oleh para sahabat yang mempertahankanUthman untuk menghalau para pemberontak itu. Walau bagaimanapun, Uthman telah bersumpah meminta para sahabat itu masuk ke dalam rumahnya, lalu mereka semua masuk ke dalam rumahnya dan beliau telah menutup pintu dari dimasuki oleh orang-orang Mesir itu.(Rujukan yang lalu, jil.3, hlm. 88)

di sekitarnya dan seterusnya beliau menyerahkan dirinya menjadi mangsa para pemberontak.Mereka melaksanakan qadar Allah yang telah ditetapkan kepadanya, sehingga jarak antara beliau dengan Rasulullah SAW terhapus sama sekali.Begitulah kedudukan sebenar pendirian Uthman. Sikap Uthman ini disebut-sebut oleh parasahabatnya selepas beliau meninggal dunia.

Pengarang buku al-Riyad al-Nadirah melaporkandari Abd a-Rahman bin Ma¶di katanya:

Ada dua perkara yang terdapat pada diri Uthman yang tidak terdapat pada diri Abu Bakar dan Umar iaitu kesabaran beliau menghadapi para pemberontak sehingga beliau dibunuh dan usaha beliau mengumpulkan mushaf al-Quran.(al-Tabari, jil. 2, hlm. 102, cetakan al-Khanji.)

Tujuan dikemukakan Kisah Pembunuhan Uthman.

Tujuan penulis mengemukakan kisah pembunuhan Uthman di saat akhir hayatnya, adalahuntuk menjadikannya sebagai satu pengenalan kepada tragedi pembunuhan al-Husain diKarbala ± mudah-mudahan beliau mendapat rahmat dan keredaan dari Allah SWT ± Keranaantara kisah pembunuhan al-Husain dengan kisah pembunuhan Uthman terdapat ciri-ciri persamaan yang begitu besar sekali, khasnya dari sudut ketegasan berpegang dengan pendirian yang membawa kepada kematian walaupun telah dinasihatkan oleh para penasihatdan wujud tanda-tanda awal yang menunjukkan sikap beliau itu akan berkahir dengan natijahyang menggerikan.

Di sini di utarakan kepada para pembaca peristiwa yang berlaku kepada al-Husain supaya pembaca dapat membuat perbandingan dengan kisah pembunuhan yang berlaku ke atasUthman. Pembaca akan menemui ciri-ciri persamaan yang besar antara keduanya di dalammenghadapi ujian masing-masing, sebagaimana yang dicatatkan oleh sejarah pembunuhan berdarah, yang telah menyebabkan tercetusnya pemberontakan demi pemberontakan,sehingga mengganggu gugat perpaduan orang-orang Islam dan kehebatan mereka yangmereka warisi dari Rasulullah SAW dan Khulafa¶ al-Rasyidin selepas baginda.

Al-Husain Antara Ketegasan Memegang Pendapatnya Dengan Nasihat Para Penasihat

Sejarah menceritakan, penduduk Kufah menulis kepada al-Husain untuk menjemput beliaudatang ke Kufah. Di Dalam surat tersebut, mereka melahirkan keikhlasan dan kesungguhanuntuk mempertahankannya. Mereka telah menggunakan kata-kata yang menarik dalamrangka menarik perhatian al-Husain datang ke Kufah. Al-Husain telah menghantar sepupunyaMuslim bin Akil untuk membuat persiapan di sana bagi menyambut kedatangannya.Muslim bin Akil berjaya mendapat sokongan dari 12,000 orang penduduk Kufah dan mereka bersedia membaiah al-Husain.

Muslim menjangkakan mereka ini adalah orang-orang yang boleh menjadi tempat pergantungannya di saat kecemasan, apabila al-Husain datang keKufah. Muslim telah menghantar berita kepada al-Husain tentang sambutan itu, tetapimalangnya Muslim telah dikepung secara mengejut oleh Abdullah bin Ziyad. Muslim cubameminta bantuan dari golongan yang mengaku bersedia untuk membaiah al-Husain, namunmalangnya tidak ada seorangpun dari kalangan mereka yang sanggup bersamanya yangsedang dikepung itu, malah mereka menangkap dan menyerahkannya kepada Gabenor Yazid

untuk dibunuh. Setelah beliau dibunuh, mayatnya dicampakkan di tengah-tengah orang yangmembaiahnya. (Rujuk al-Tabari, jil. 4, hlm. 260)

Surat-surat yang dihantar oleh Muslim yang menjelaskan seramai 12,000 orang bersediauntuk membaiah, telah sampai ke tangan al-Husain. Beliau bermesyuarat dengan orang ramaitentang hasratnya untuk pergi ke Kufah.

Persepakatan Para Penasihat Agar al-Husain Tidak ke Iraq

Sebenarnya al-Husain tidak bermesyuarat dengan para sahabat dan ahli keluarga beliau untuk mendapat pandangan mereka, sebaliknya hanyalah bertujuan meninjau pandangan merekasahaja dan untuk memberitahu kepada mereka yang beliau tetap akan bertolak ke Iraq.Kita kemukakan di sini sejumlah nasihat yang diberikan oleh beberapa orang penasihat.

Mereka merayu al-Husain supaya tidak terlalu bergantung kepada janji-janji manis penduduk Kufah yang mahu membaiahnya, walaupun beliau sendiri mengetahui nasib yang dialamioleh Muslim bin Akil dan kerapuhan janji penduduk Iraq itu.Antara yang begitu lantang menasihat al-Husain supaya tidak bertolak ke Iraq ialahMuhammad bin al-Hanafiyah yang sangat mengasihinya dan sanggup menebus beliau dengannyawanya sendiri, tetapi malangnya al-Husain tidak mendengar nasihat yang disampaikankepada beliau, sebaliknya beliau tetap bertolak dari Mekah menuju ke Iraq dan tinggallahsaudaranya keseorangan di Madinah menunggu berita tentang nasib yang dialami oleh al-Husain, sehinggalah beliau menerima berita tentang pembunuhan saudaranya itu.

Ketikamenerima berita itu, beliau sedang berwuduk di dalam sebuah bekas. Seorang sahabat beliauyang pada masa itu kebetulan berada disamping beliau melaporkan: Beliau (Muhammad binal-Hanafiyah) menangis bersungguh-sungguh sehingga saya dapat mendengar dengan jelassuara tangisan beliau dan melihat sendiri bagaimana air matanya mengalir masuk ke dalam bekas yang digunakan untuk mengambil wuduk itu. (al-Tabari, jil. 4, hlm. 394)Abd al-Rahman bin Hisyam al-Makhzumi menceritakan tentang pendirian al-Husain,. Ujar beliau:

Apabila surat-surat penduduk Iraq sampai ke tangan al-Husain dan al-Husainbersedia untuk memulakan perjalannya ke Iraq, saya datang menemui beliau di Mekah,lantas saya memuji Allah dan menyanjungNya, seterusnya saya berkata: Saya datang menemui anda wahai sepupuku kerana ada satu hajat yang ingin saya ceritakan kepada andadan ia menjadi sebagai satu nasihat kepada anda. Sekiranya anda bersedia mendengar nasihat saya ini, saya akan meneruskannya, tetapi jika anda tidak bersedia untuk menerimanasihat saya ini, saya tidak akan menyatakan hasrat saya itu.

Jawab al-Husain: Beritahulahkepada saya nasihat itu: Jawab saya: Sampai berita kepada saya yang anda tetap berkerasmahu bertolak ke Iraq. Saya sebenarnya merasa bersimpati dengan perjalanan anda ini.Saya tidak dapat menjamin anda dari dibunuh oleh orang-orang yang berjanji untuk membaiah anda itu. Jawab al-Husain: Mudah-mudahan Allah membalas dengan balasan yang baik di atas nasihat anda itu wahai sepupuku. Demi Allah anda telah memberikannasihat yang bernas dan bercakap dengan akal yang waras sehingga ke akhirnya

(al-Tabari, jil. 4, hlm. 382). Tetapi malangnya beliau tidak mendengar nasihat yang diberikan olehHisyam itu.


6

Abdullah bin Abbas telah menasihat al-Husain dengan panjang lebar supaya beliaumembatalkan sahaja hasratnya untuk bertolak ke Iraq, malah beliau menggunakan berbagai- bagai teknik untuk memuaskan hati al-Husain supaya menghentikan sahaja hasratnya itu.Satu ketika beliau pernah berkata al-Husain:

Beritahu kepada saya ± mudah-mudahan andadirahmati Allah ± adakah anda akan tetap juga bertolak menemui satu kaum yang telahmembunuh pemimpin mereka sendiri, menguasai negeri mereka dan menghalau musuh-musuh mereka?. Jika mereka benar-benar mampu berbuat demikian, bertolaklah andakepada mereka, tetapi jika sekiranya mereka menjemput anda dalam keadaan mereka sendiritidak mampu berbuat demikian, kerana Gabenor mereka menekan mereka dan menguasai segala urusan mereka, manakala petugas-petugas Gabenor itu pula memungut hasil sewenang-wenangnya di Negara mereka, sebenarnya mereka menjemput anda untuk mencetuskan peperangan dan pertempuran. Saya bimbang, mereka akan membohongi,mendustai, menentang dan juga menghina anda nanti.

Di ketika yang lain Abdullah bin Abbas menyatakan kepada beliau:

Jika anda berkeras jugauntuk bertolak ke Iraq, janganlah anda bertolak dengan isteri dan anak-anak anda sekali. Demi Allah saya bimbang anda akan dibunuh sebagaimana Uthman dibunuh di hadapanisteri dan anak-anaknya.

Akhir sekali Ibn Abbas menyatakan:

Demi Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia, sekiranya saya tahu apabila saya pegang rambut dan dahi anda sehingga orang ramai berkumpul menentang saya dan juga menentang anda dan anda pula mentaati saya, nescaya akan sayalakukan demikian.

Antara orang yang ikhlas memberikan nasihat kepada al-Husain ialah Farazdak bin Ghalibseorang ahli syair yang pernah ditanya oleh al-Husain tentang kedudukan orang-orang yangmendokongnya ke Iraq. Al-Faradzak menjawab:

Anda telah bertanya kepada orang yang pakar tentang apa yang anda tanya itu. Sebenarnya hati orang ramai bersama dengan anda,tetapi pedang-pedang mereka bersama dengan Bani Umayyah. Qadak telah turun dari langit dan Allah melakukan apa sahaja yang ingin dilakukan-Nya. Jawab al-Husain: Anda benar kepada Allahlah kembali segala urusan dan Alah melakukan apa saja yang Ia kehendaki.Setiap hari Tuhan kita menguruskan urusanNya. Sekiranya qadak turun berbetulan denganapa yang kita sukai, kita memuji Allah di atas nikmat-nikmat itu dan Dialah satu-satunyatempat memohon pertolongan bagi menunaikan kesyukuran yang tidak terhingga. Jika qadak berlaku tidak sebagaimana yang diharapkan, orang yang bertujuan mencari kebenaran danmenyembunyikan ketakwaan di dalam lubuk hatinya akan tetap dengan pegangannya.Setelah itu keduanya berpisah.

Abdullah bin Jaafar bin Abi Talib pernah menulis kepada al-Husain sepucuk surat. Antaralain kandungan surat itu ialah:

Saya sangat mengharapkan agar anda benar-benar merenung isi kandungan surat ini. Saya sebenarnya amat kasihan dengan anda, kerana bimbang kalau-kalau anda binasa hari ini, akan padamlah cahaya bumi. Anda adalah salah seorang tokoh yang menjadi ikutan masyarakat dan harapan orang-orang Mukim. Janganlah anda tergesa- gesa bertolak ke Iraq. Saya akan susuli surat ini dengan surat yang lain pula, Sekian Wa al-Salam

Menangkap bahaya tindakan yang beliau ambil itu. Sehubungan dengan itu mereka telah memberitahu kepada al-Husain, rasa curiga mereka kepada masyarakat yang pernah suatu ketika dahulu mengecewakan ayahanda dan saudaranya. Setelah itumereka memberitahu kepada al-Husain, tindakan yang beliau ambil itu bukan sahajamenghumbankan diri kepada kemusnahan, bahkan juga memudarat dan merugikandiri sendiri.Intipati nasihat dan desakan ini tertumpu kepada menggesa al-Husain, supaya tidak keluar menentang pemerintah yang telah dilantik oleh orang Islam atau tidak menjadisebab kepada berpecahnya perpaduan di kalangan umat Islam, setelah merekasebelum itu bersatu padu dan keeratan perpaduan ini melebihi keinginan merekakepada kehidupan harian mereka dan keinginan mereka supaya anak-anak dan ahlikeluarga mereka terus kekal.

4

.

Daripada beberapa teks yang penulis kemukakan yang lalu menjelaskan al-Husain bertindak sedemikan rupa disebabkan oleh dorongan-dorongan yang tersembunyi,yang telah menjadi satu perkara penting yang mesti beliau laksanakan. Kepentinganini menjadi tanggungjawab yang wajib dipikul oleh beliau dan beliau juga perlumemikul segala rintangan yang menimpanya dalam melaksanakan tugas tersebut,walaupun kehidupannya dan kehidupan keluarganya sendiri terancam dan walaupun beliau sendiri tidak berapa mempercayai tentang penerimaan penduduk Iraq terhadapseruannya. Ini dibuktikan dengan ucapan yang diungkapkannya beliau sendiri ketikatercetusnya pertempuran:


Ya Allah Ya Tuhanku!, jatuhilah hukuman antara kami dengan kaum yang kami seru mereka untuk membantu kami, tetapi mereka pula yang memerangi kami.

(al-Tabari, jil. 4m hlm. 389)Walaupun para penasihat telah mengemukakan segala alasan dan bukti, tetapi al-Husain telah menolak segala nasihat itu dan meneruskan perancangan yang telahditakdirkan berlaku ke atas dirinya. Beliau menemui kelazatan rohani dan kerehatan jiwa dalam melaksanakan perancangan tersebut. Walaupun Abdullah bin Jaafar binAbi Talib dan Yahya bin Said mendesak al-Husain supaya membatalkan sahajahasratnya bertolak ke Iraq dan mereka berdua telah menjelaskan kepada beliau akibat buruk yang bakal diterimanya, namun beliau tetap dengan keputusannya.

Malah jawapan beliau ialah:

Saya telah bertemu

Rasulullah SAW di dalam mimpi saya dan saya telah diperintahkan untuk melaksanakan satu perkara yang telah ditentukan keatas saya samaada mendatangkan kerugian kepada saya atau mendatangkankeuntungan kepada saya. Kedua orang itu bertanya Apakah mimpi itu?. Jawab al- Husain: Saya tidak boleh memberitahu kepada sesiapaun dan saya tidak akanmemberitahukannya kepada seseorang pun sehinggalah saya bertemu dengan Tuhan saya.

(al-Tabari, jil. 4m hlm. 388)Apakah dia perintah yang diterima oleh al-Husain dari datuknya sehingga ia bersusah payah untuk meneruskan juga hasratnya ke Iraq, sedangkan orang-orang yangmenasihati beliau di sekelilingnya merasa hairan dengan sikap beliau itu?!.

Antara riwayat yang dikemukakan oleh sejarah yang lalu dapat difahami Yazid binMuawiyah tidak pernah berniat untuk membunuh al-Husain, walaupun ia terpaksa berbuat demikian selepas para petugasnya menyakinkan beliau, yang negaranya berada dalam keadaan yang cukup bahaya. Beliau tidak pernah menjangkakan akanmelakukan tindakan sebegitu rupa terhadap al-Husain sebagaimana yang berlakudalam peristiwa Karbala, sebaliknya sikap sebenarnya diambil oleh Abdullah binZiyad kerana ingin menunjukkan kejaguhan dan mendekatkan diri kepada pemerintah.

Faktor inilah yang bertanggungjawab secara langsung mencetuskan pertempuran berdarah itu. Faktor inilah juga yang melampaui segala batasan akal dan tunduk kepada keinginan yang menggila dalam melakukan keganasan dan pembunuhan.Inilah perkara yang membuatkan Yazid sendiri begitu marah dan menangisi kematianal-Husain. Beliau mengisytiharkan kemarahannya kepada Ubaidillah bin Ziyadapabila beliau membawa kepala al-Husain ke istananya.At-Tabari melaporkan ± melalui lidah hamba kepunyaan Muawiyah bin Abu Sufyanra ± katanya:

Apabila kepala al-Husain dibawa kepada Yazid dan diletakkandihadapan beliau, saya melihat Yazid menangis seraya mengatakan: Andai kataantara beliau dengan al-Husain mempunyai hubungan kekeluargaan, beliau tidak sanggup berbuat demikian.

(al-Tabari, jil. 4m hlm. 393)

Kemungkinan Yazid mengisyaratkan kata-katanya ini kepada penasihat yang pernahdiberikan kepadanya oleh ayahandanya Muawiyah sebelum ia meninggal. Ujar beliaukepada Yazid:

Berhubung dengan al-Husain, beliau adalah seorang yang ringan. Penduduk Iraq tidak sekali-kali membiarkannya melainkan mereka akanmengeluarkannya dari sana. Sekiranya ia mempunyai hubungan tali silaturrahim yang kukuh, hak yang besar dan juga hubungan kerabat dengan Nabi Muhammad SAW.

(al-Kamil oleh Ibn al-Athir, jil. 3m hlm. 264)

Pembunuh al-Husain sebenar

Sebenarnya jika dikaji sejarah permulaan Islam kita dapati pembunuhan Sayyidina Husain dizaman pemerintahan Yazidlah yang merupakan fakta terpenting mendorong segala fitnah dankeaiban yang dikaitkan dengan Yazid tidak mudah ditolak oleh generasi kemudian. Hakikatinilah yang mendorong lebih banyak cerita-cerita palsu tentang Yazid diada-adakan olehmusuh-musuh Islam. Tentu sekali orang yang membunuh menantu Rasulullah s.a.w yangtersayang-dibelai oleh Rasulullah dengan penuh kasih sayang semasa hayatnya kemudianditatang pula dengan menyebutkan kelebihan dan keutamaan-keutamaannya di dalam hadis-hadits Baginda- tidak akan dipandang sebagai seorang yang berperi kemanusiaan apalagiuntuk mengatakannya seorang soleh, budiman, bertaqwa dan pemimpin umat Islam.Kerana itulah cerita-cerita seperti Yazid sering kali minum arak, seorang yang suka berfoya-foya, suka mendengar muzik dan menghabiskan waktu dengan penari-penari, begitu juga

beliau adalah orang terlalu rendah jiwanya sehingga suka bermain dengan monyet dan kera,terlalu mudah diterima oleh umat Islam kemudian.Tetapi soalnya, benarkah Yazid membunuh Sayyidina Husain? Atau benarkah Yazidmemerintahkan supaya Sayyidina Husain dibunuh di Karbala?Selagi tidak dapat ditentukan siapakah pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya danterus diucapkan ' Yazidlah pembunuhnya' tanpa soal selidik yang mendalam dan teliti, makaselama itulah nama Yazid akan terus tercemar dan dia akan dipandang sebagai manusia yang paling malang. Tetapi

bagaimana jika yang membunuh Sayyidina Husain itu bukan Yazid ?Kemanakah pula akan kita bawakan segala tuduhan-tuduhan liar, fitnah dan caci maki yangselama ini telah kita sandarkan pada Yazid itu ?Jika kita seorang yang cintakan keadilan, berlapang dada, sudah tentu kita akan berusahauntuk membincangkan segala keburukan yang dihubungkan kepada Yazid selama ini dan kita pindahkannya ke halaman rumah pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain yang sebenar.

Apalagi jika kita seorang Ahlus Sunnah Wal Jamaah, sudah tentu dengan dengan adanya bukti-bukti yang kuat dan kukuh daripada sumber-sumber rujukan muktabar dan berdasarkan prinsip-prinsip aqidah yang diterima di kalangan Ahlus Sunnah, kita akan terdorong untuk membersihkan Yazid daripada segala tuduhan dan meletakkannya ditempat yang istimewadan selayak dengannya di dalam rentetan sejarah awal Islam.Sekarang marilah kita pergi ke tengah-tengah medan penyelidikan tentang pembunuhanSayyidina Husain di Karbala bersama-sama dengan sekian ramai ahli keluarganya.

Pembunuh al-Husain Adalah

Syiah Kufah

Terlebih dahulu kita akan menyatakan dakwaan kita secara terus terang dan terbuka bahawa pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya bukanlah Yazid tetapi adalah golongan SyiahKufah.Dakwaan ini berdasarkan beberapa fakta dan bukti-bukti daripada sumber-sumber rujukansejarah yang muktabar. Kita akan membahagi-bahagikan bukti-bukti yang akan dikemukakannanti kepada dua bahagian :

(1) Bukti-bukti utama(2) Bukti-bukti sokongan

I. Bukti-bukti utama

Dengan adanya bukti-bukti utama ini, tiada mahkamah yang dibangunkan untuk mencarikebenaran dan mendapatkan keadilan akan memutuskan Yazid sebagai pesalah dan sebagai penjenayah yang bertanggungjawab di dalam pembunuhan Sayyidina Husain. Bahkan Yazidakan dilepaskan dengan penuh penghormatan dan akan terbongkarlah rahsia yang selama inimenutupi pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain yang sebenarnya di Karbala.Bukti pertamanya ialah pengakuan Syiah Kufah sendiri bahawa merekalah yang membunuhSayyidina Husain. Golongan Syiah Kufah yang mengaku telah membunuh Sayyidina Husainitu kemudian muncul sebagai golongan "At Tawwaabun" yang kononnya menyesali tindakanmereka membunuh Sayyidina Husain. Sebagai cara bertaubat, mereka telah berbunuh- bunuhan sesama mereka seperti yang pernah dilakukan oleh orang-orang Yahudi sebagai pernyataan taubatnya kepada Allah kerana kesalahan mereka menyembah anak lembusepeninggalan Nabi Musa ke Thur Sina.Air mata darah yang dicurahkan oleh golongan "At Tawaabun" itu masih kelihatan dengan jelas pada lembaran sejarah dan tetap tidak hilang walaupun cuba dihapuskan oleh merekadengan beribu-ribu cara.Pengakuan Syiah pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain ini diabadikan oleh ulama-ulamaSyiah yang merupakan tunggak dalam agama mereka seperti Baaqir Majlisi, Nurullah Syustridan lain-lain di dalam buku mereka masing-masing.

Baaqir Majlisi menulis :

"

Sekumpulan orang-orang Kufah terkejut oleh satu suara ghaib. Maka berkatalah mereka,

"

Demi Tuhan! Apa yang telah kita lakukan ini tak pernah dilakukan oleh orang lain. Kitatelah membunuh

"

Ketua Pemuda Ahli Syurga

"

kerana Ibn Ziad anak haram itu.

Di sini

mereka mengadakan janji setia di antara sesama mereka untuk memberontak terhadap Ibn Ziad tetapi tidak berguna apa-apa

"

.

(Jilaau Al'Uyun, m.s. 430)

Qadhi Nurullah Syustri pula menulis di dalam bukunya Majalisu Al'Mu'minin bahawaselepas sekian lama (lebih kurang 4 atau 5 tahun) Sayyidina Husain terbunuh, ketua orang-orang Syiah mengumpulkan orang-orang Syiah dan berkata,

"

Kita telah memanggil Sayyidina Husain dengan memberikan janji akan taat setia kepadanya, kemudian kitaberlaku curang dengan membunuhnya. Kesalahan kita sebesar ini tidak akan diampunkankecuali kita berbunuh-bunuhan sesama kita

"

. Dengan itu berkumpullah sekian ramai orang-orang Syiah di tepi Sungai Furat sambil mereka membaca ayat yang bermaksud,

"

Makabertaubatlah kepada Tuhan yang telah menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Itu adalahlebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu

"

.

(Al Baqarah :54). Kemudianmereka berbunuh-bunuhan sesama sendiri. Inilah golongan yang dikenali dalam sejarah Islamdengan gelaran "At Tawaabun".Sejarah tidak melupai dan tidak akan melupai peranan Syits bin Rab'ie di dalam pembunuhanSayyidina Husain di Karbala. Tahukah anda siapa itu Syits bin Rab'ie? Dia adalah seorangSyiah pekat, pernah menjadi duta kepada Sayyidina Ali di dalam peperangan Siffin, sentiasa bersama Sayyidina Husain. Dialah juga yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk mencetuskan pemberontakan terhadap kerajaan pimpinan Yazid, tetapi apakah yang telahdilakukan olehnya?Sejarah memaparkan bahawa dialah yang mengepalai 4,000 orang bala tentera untuk menentang Sayyidina Husain dan dialah orang yang mula-mula turun dari kudanya untuk memenggal kepala Sayyidina Husain. (Jilaau Al'Uyun dan Khulashatu Al Mashaaib, m.s. 37)Adakah masih ada orang yang ragu-ragu tentang Syiahnya Syits bin Rab'ie dan tidakkahorang yang menceritakan perkara ini ialah Mulla Baaqir Majlisi, seorang tokoh Syiahterkenal ? Secara tidak langsung ia bermakna pengakuan daripada pihak Syiah sendiri tentang pembunuhan itu.Lihatlah pula kepada Qais bin Asy'ats ipar Sayyidina Husain yang tidak diragui tentangSyiahnya tetapi apa kata sejarah tentangnya? Bukankah sejarah mendedahkan kepada kita

bahawa itulah orang yang merampas selimut Sayyidina Husain dari tubuhnya selepas selesai pertempuran ? (Khulashatu Al Mashaaib, m.s. 192)Selain daripada pengakuan mereka sendiri yang membuktikan merekalah sebenarnya pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain, kenyataan saksi-saksi yang turut serta di dalamrombongan Sayyidina Husain sebagai saksi-saksi hidup di Karbala yang terus hidup selepas peristiwa ini juga membenarkan dakwaan ini termasuk kenyataan Sayyidina Husain sendiriyang sempat dirakamkan oleh sejarah sebelum beliau terbunuh. Sayyidina Husain berkatadengan menujukan kata-katanya kepada orang- orang Syiah Kufah yang siap sedia bertempur dengan beliau :

"

Wahai orang-orang Kufah! Semoga kamu dilaknat sebagaimana dilaknat maksud- maksud jahatmu. Wahai orang-orang yang curang, zalim dan pengkhianat! Kamu telah menjemput kami untuk membela kamu di waktu kesempitan tetapi bila kami datang untuk memimpin danmembela kamu dengan menaruh kepercayaan kepadamu maka sekarang kamu hunuskan pedang dendammu kepada kami dan kamu membantu musuh-mush di dalam menentang kami

"

.

(Jilaau Al' Uyun, ms 391).Beliau juga berkata kepada Syiah:

"

Binasalah kamu! Bagaimana boleh kamu menghunuskan perang dendammu dari sarung- sarungnya tanpa sebarang permusuhan dan perselisihan yang ada di antara kamu dengankami? Kenapakah kamu siap sedia untuk membunuh Ahlul Bait tanpa sebarang sebab?

"

(Ibid).Akhirnya beliau mendoakan keburukan untuk golongan Syiah yang sedang berhadapan untuk bertempur dengan beliau:

"

Ya Allah! Tahanlah keberkatan bumi dari mereka dan selerakkanlah mereka. Jadikanlahhati-hati pemerintah terus membenci mereka kerana mereka menjemput kami dengan maksud membela kami tetapi sekarang mereka menghunuskan pedang dendam terhadap kami

"

.

(Ibid)

Beliau juga dirakamkan telah mendoakan keburukan untuk mereka dengan kata-katanya:

"

Binasalah kamu! Tuhan akan membalas bagi pihakku di dunia dan di akhirat««..Kamuakan menghukum diri kamu sendiri dengan memukul pedang-pedang di atas tubuhmu danmukamu akan menumpahkan darah kamu sendiri. Kamu tidak akan mendapat keberuntungandi dunia dan kamu tidak akan sampai kepada hajatmu. Apabila mati nanti sudah tersediaazab Tuhan untukmu di akhirat. Kamu akan menerima azab yang akan diterima oleh orang-orang kafir yang paling dahsyat kekufurannya

"

.

(Mulla Baqir Majlisi-Jilaau Al'Uyun, m.s.409).Daripada kata-kata Sayyidina Husain yang dipaparkan oleh sejarawan Syiah sendiri, MullaBaqir Majlisi, dapat disimpulkan bahawa:

(

i)

Diayah yang disebarkan oleh musuh-musuh Islam menerusi penulisan sejarah bahawa pembunuhan Ahlul Bait di Karbala merupakan balas dendam dari Bani Umayyah terhadapAhlul Bait yang telah membunuh pemimpin-pemimpin Bani Umayyah yang kafir di dalam peperangan Badar, Uhud, Siffin dan lain-lain tidak lebih daripada propaganda kosongsemata-mata kerana pembunuh-pembunuh Sayyidina Husain dan Ahlul Bait di Karbala bukannya datang dari Syam, bukan juga dari kalangan Bani Umayyah tetapi dari kalanganSyiah Kufah.

(

ii)

Keadaan Syiah yang sentiasa diburu dan dihukum oleh kerajaan-kerajaan Islam disepanjang sejarah membuktikan termakbulnya doa Sayyidina Husain di medan Karbala keatas Syiah.

(

iii)

Upacara menyeksa tubuh badan dengan memukul tubuhnya dengan rantai, pisau dan pedang pada 10 Muharram dalam bentuk perkabungan yang dilakukan oleh golongan Syiahitu sehingga mengalir darah juga merupakan bukti diterimanya doa Sayyidina Husain danupacara ini dengan jelas dapat dilihat hingga sekarang di dalam masyarakat Syiah.Adapun di kalangan Ahlus Sunnah tidak pernah wujud upacara yang seperti ini dan denganitu jelas menunjukkan bahawa merekalah golongan yang bertanggungjawab membunuhSayyidina Husain

(

iv)

Betapa kejam dan kerasnya hati golongan ini dapat dilihat pada tindakan merekamenyembelih dan membunuh Sayyidina Husain bersama dengan sekian ramai ahlikeluarganya walaupun setelah mendengar ucapan dan doa keburukan untuk mereka yangdipinta oleh beliau. Itulah dia golongan yang buta mata hatinya dan telah hilang kewarasan pemikirannya kerana sebaik saja mereka selesai membunuh, mereka melepaskan kudaZuljanah yang ditunggangi Sayyidina Husain sambil memukul-mukul tubuh untuk menyatakan penyesalan. Dan inilah dia upacara perkabungan pertama terhadap kematianSayyidina Husain yang pernah dilakukan di atas muka bumi ini sejauh pengetahuan sejarah.Dan hari ini tidakkah anak cucu golongan ini meneruskan upacara perkabungan ini setiap kalitibanya 10 Muharram?Ali Zainal Abidin anak Sayyidina Husain yang turut serta di dalam rombongan ke Kufah danterus hidup selepas berlakunya peristiwa itu pula berkata kepada orang-orang Kufah lelakidan perempuan yang merentap dengan mengoyak-ngoyakkan baju mereka sambil menangis,dalam keadaan sakit beliau dengan suara yang lemah berkata kepada mereka,

"

Mereka inimenangisi kami. Tidakkah tidak ada orang lain yang membunuh kami selain mereka ?

"

(AtThabarsi-Al Ihtijaj, m.s. 156).Pada halaman berikutnya Thabarsi menukilkan kata-kata Imam Ali Zainal Abidin kepadaorang-orang Kufah. Kata beliau,

"

Wahai manusia (orang-orang Kufah)! Dengan Nama Allah aku bersumpah untuk bertanya kamu, ceritakanlah! Tidakkah kamu sedar bahawasakamu mengutuskan surat kepada ayahku (menjemputnya datang), kemudian kamumenipunya? Bukankah kamu telah memberikan perjanjian taat setia kamu kepadanya? Kemudian kamu membunuhnya, membiarkannya dihina.

C

elakalah kamu kerana amalanburuk yang telah kamu dahulukan untuk dirimu

"

.

Sayyidatina Zainab, saudara perempuan Sayyidina Husain yang terus hidup selepas peristiwaitu juga mendoakan keburukan untuk golongan Syiah Kufah. Katanya,

"

Wahai orang-orang Kufah yang khianat, penipu! Kenapa kamu menangisi kami sedangkan air mata kami belumlagi kering kerana kezalimanmu itu. Keluhan kami belum lagi terputus oleh kekejamanmu. Keadaan kamu tidak ubah seperti perempuan yang memintal benang kemudian dirombaknyakembali. Kamu juga telah merombak ikatan iman dan telah berbalik kepadakekufuran...Adakah kamu meratapi kami padahal kamu sendirilah yang membunuh kami.Sekarang kamu pula menangisi kami. Demi Allah! Kamu akan banyak menangis dan sedikit

ketawa. Kamu telah membeli keaiban dan kehinaan untuk kamu. Tompokan kehinaan ini sama sekali tidak akan hilang walau dibasuh dengan air apapun

"

.

(Jilaau Al ' Uyun, ms424).Doa anak Sayyidatina Fatimah ini tetap menjadi kenyataan dan berlaku di kalangan Syiahhingga ke hari ini.Ummu Kulthum anak Sayyidatina Fatimah pula berkata sambil menangis di atas segedupnya,

"

Wahai orang-oang Kufah! Buruklah hendaknya keadaanmu. Buruklah hendaklah rupamu. Kenapa kamu menjemput saudaraku Husain kemudian tidak membantunya bahkanmembunuhnya, merampas harta bendanya dan menawan orang-orang perempuan dari ahlirumahnya. Laknat Allah ke atas kamu dan semoga kutukan Allah mengenai mukamu

"

.

Beliau juga berkata,

"

Wahai orang-orang Kufah! Orang-orang lelaki dari kalangan kamumembunuh kami sementara orang-orang perempuan pula menangisi kami. Tuhan akanmemutuskan di antara kami dan kamu di hari kiamat nanti

"

.

(Ibid, ms 426-428)Sementara Fatimah anak perempuan Sayyidina Husain pula berkata,

"

Kamu telah membunuhkami dan merampas harta benda kami kemudian telah membunuh datukku Ali (Sayyidina Ali). Sentiasa darah-darah kami menitis dari hujung-hujung pedangmu««Tak lama lagikamu akan menerima balasannya. Binasalah kamu! Tunggulah nanti azab dan kutukan Allahakan berterusan menghujani kamu. Siksaan dari langit akan memusnahkan kamu akibat perbuatan terkutukmu. Kamu akan memukul tubuhmu dengan pedang-pedang di dunia inidan di akhirat nanti kamu akan terkepung dengan azab yang pedih

"

.

Apa yang dikatakan oleh Sayyidatina Fatimah bt. Husain ini dapat dilihat dengan mata kepalakita sendiri di mana-mana Syiah berada.Dua bukti utama yang telah kita kemukakan tadi, sebenarnya sudah mencukupiuntuk kitamemutuskan siapakah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain di Karbala. Daripadaketerangan dalam kedua-dua bukti yang lalu dapat kita simpulkan beberapa perkara :

1

. Orang-orang yang menjemput Sayyidina Husain ke Kufah untuk memberontak adalah Syiah.

2

. Orang-orang yang tampil untuk bertempur dengan rombongan Sayyidina Husain diKarbala itu juga Syiah.

3

. Sayyidina Husain dan orang-orang yang ikut serta di dalam rombongannya terdiridaripada saudara- saudara perempuannya dan anak-anaknya menyaksikan bahwaSyiahlah yang telah membunuh mereka.

4

. Golongan Syiah Kufah sendiri mengakui merekalah yang membunuh di sampingmenyatakan penyesalan mereka dengan meratap dan berkabung kerana kematianorang-orang yang dibunuh oleh mereka.Mahkamah di dunia ini menerima keempat-empat perkara yang tersebut tadi sebagai buktiyang kukuh dan jelas menunjukkan siapakah pembunuh sebenar di dalam sesuatu kes pembunuhan, iaitu bila pembunuh dan yang terbunuh berada di suatu tempat, ada orangmenyaksikan ketika mana pembunuhan itu dilakukan. Orang yang terbunuh sendirimenyaksikan tentang pembunuhnya dan kemuncaknya ialah pengakuan pembunuh itusendiri. Jika keempat-empat perkara ini sudah terbukti dengan jelas dan diterima oleh semuamahkamah sebagai kes pembunuhan yang cukup bukti-buktinya, maka bagaimana mungkindiragui lagi tentang pembunuh- pembunuh Sayyidina Husain itu ?

II. Bukti-bukti Skongan

Walaubagaimanapun kita akan mengemukakan lagi beberapa bukti sokongan supaya lebihmenyakinkan kita tentang golongan Syiah itulah sebenarnya pembunuh Sayyidina Husain. Diantaranya ialah :

1.

Tidak sukar untuk kita terima mereka sebagai pembunuh Sayyidina Husain apabila kitamelihat kepada sikap mereka yang biadap terhadap Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasansebelum itu. Begitu juga sikap mereka yang biadap terhadap orang-orang yang dianggap olehmereka sebagai Imam selepas Sayyidina Husain. Bahkan terdapat banyak pula bukti yangmenunjukkan merekalah yang bertanggungjawab terhadap pembunuhan beberapa orang.

Imam walaupun mereka menuduh orang lain sebagai pembunuh Imam- imam itu denganmenyebar luaskan propaganda- propaganda mereka terhadap tertuduh itu.Di antara kebiadapan mereka terhadap Sayyidina Ali ialah mereka menuduh Sayyidina Ali berdusta dan mereka pernah mengancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bahkan IbnuMuljim yang kemudiannya membunuh Sayyidina Ali itu juga mendapat latihan serta didikanuntuk menentang Sayyidina Utsman di Mesir dan berpura-pura mengasihi Sayyidina Ali. Dia pernah berkhidmat sebagai pengawal Sayyidina Ali selama beberapa tahun di Madinah danKufah.Di dalam Jilaau Al' Uyun disebutkan bahawa Abdul Rahman Ibn Muljim adalah salahseorang daripada kumpulan yang terhormat yang telah dikirimkan oleh Muhammad bin AbuBakr dari Mesir. Dia juga telah berbai'ah dengan memegang tangan Sayyidina Ali dan dia juga berkata kepada Sayyidina Hasan

,

"

Bahawa aku telah berjanji dengan Tuhan untuk membunuh bapamu dan sekarang aku menunaikannya. Sekarang wahai Hasan jika engkaumahu membunuhku, bunuhlah. Tetapi kalau engkau maafkan aku, aku akan pergi membunuh Muawiyah pula supaya engkau terselamat daripada kejahatannya

"

.

(Jilaau Al U'yun, ms218)Tetapi setelah golongan Syiah pada ketika itu merasakan perancangan mereka semua akangagal apabila perjanjian damai di antara pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah dipersetujui,maka golongan Syiah yang merupakan musuh-mush Islam yang menyamar atas nama Islamitu memikirkan diri mereka tidak selamat apabila perdamaian antara Sayyidina Ali danMuawiyah berlaku. Maka segolongan dari mereka telah mengasingkan diri daripadamengikuti Sayyidina Ali dan mereka menjadi golongan Khawarij sementara segolongan lagitetap berada bersama Sayyidina Ali. Perpecahan yang berlaku ini sebanarnya satu taktik mereka untuk mempergunakan Sayyidina Ali demi kepentingan mereka yang jahat itu danuntuk berselindung di sebalik beliau daripada hukuman kerana pembunuhan KhalifahUtsman.Sayyidina Hasan pula pernah ditikam oleh golongan Syiah pehanya sehingga tembuskemudian mereka menunjukkan pula kebiadapannya terhadap Sayyidina Hasan denganmerampas harta bendanya dan menarik kain sejadah yang diduduki oleh Sayyidina Hasan. Inisemua tidak lain melainkan kerana Sayyidina Hasan telah bersedia untuk berdamai dengan

Imam walaupun mereka menuduh orang lain sebagai pembunuh Imam- imam itu denganmenyebar luaskan propaganda- propaganda mereka terhadap tertuduh itu.Di antara kebiadapan mereka terhadap Sayyidina Ali ialah mereka menuduh Sayyidina Ali berdusta dan mereka pernah mengancam untuk membunuh Sayyidina Ali. Bahkan IbnuMuljim yang kemudiannya membunuh Sayyidina Ali itu juga mendapat latihan serta didikanuntuk menentang Sayyidina Utsman di Mesir dan berpura-pura mengasihi Sayyidina Ali. Dia pernah berkhidmat sebagai pengawal Sayyidina Ali selama beberapa tahun di Madinah danKufah.Di dalam Jilaau Al' Uyun disebutkan bahawa Abdul Rahman Ibn Muljim adalah salahseorang daripada kumpulan yang terhormat yang telah dikirimkan oleh Muhammad bin AbuBakr dari Mesir. Dia juga telah berbai'ah dengan memegang tangan Sayyidina Ali dan dia juga berkata kepada Sayyidina Hasan

,

"

Bahawa aku telah berjanji dengan Tuhan untuk membunuh bapamu dan sekarang aku menunaikannya. Sekarang wahai Hasan jika engkaumahu membunuhku, bunuhlah. Tetapi kalau engkau maafkan aku, aku akan pergi membunuh Muawiyah pula supaya engkau terselamat daripada kejahatannya

"

.

(Jilaau Al U'yun, ms218)

Tetapi setelah golongan Syiah pada ketika itu merasakan perancangan mereka semua akangagal apabila perjanjian damai di antara pihak Sayyidina Ali dan Muawiyah dipersetujui,maka golongan Syiah yang merupakan musuh-mush Islam yang menyamar atas nama Islamitu memikirkan diri mereka tidak selamat apabila perdamaian antara Sayyidina Ali danMuawiyah berlaku. Maka segolongan dari mereka telah mengasingkan diri daripadamengikuti Sayyidina Ali dan mereka menjadi golongan Khawarij sementara segolongan lagitetap berada bersama Sayyidina Ali. Perpecahan yang berlaku ini sebanarnya satu taktik mereka untuk mempergunakan Sayyidina Ali demi kepentingan mereka yang jahat itu danuntuk berselindung di sebalik beliau daripada hukuman kerana pembunuhan KhalifahUtsman.Sayyidina Hasan pula pernah ditikam oleh golongan Syiah pehanya sehingga tembuskemudian mereka menunjukkan pula kebiadapannya terhadap Sayyidina Hasan denganmerampas harta bendanya dan menarik kain sejadah yang diduduki oleh Sayyidina Hasan. Inisemua tidak lain melainkan kerana Sayyidina Hasan telah bersedia untuk berdamai dengan

2

.

Di antara bukti yang menunjukkan tidak ada peranan Yazid dalam pembunuhan SayyidinaHusain di Karbala, bahkan golongan Syiahlah yang bertanggungjawab membunuh beliau bersama dengan ramai orang-orang yang ikut serta di dalam rombongan itu, ialah adanyahubungan persemendaan di antara Bani Hasyim dan Bani Umayyah, selepas berlakunya peperangan Siffin dan juga selepas berlakunya peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain diKarbala.Tidak mungkin orang-orang yang bermaruah seperti kalangan Ahlul Bait akan berkahwindengan orang-orang yang diketahui oleh mereka sebagai pembunuh-pembunuh atau orang-orang yang bertanggungjawab di dalam membunuh ayah, datuk atau bapa saudara merekaSayyidina Husain. Hubungan ini selain daripada menunjukkan pemerintah-pemerintah darikalangan Bani Muawiyah dan Yazid sebagai orang yang tidak bersalah di dalam pembunuhanini, ia juga menunjukkan mereka adalah golongan yang banyak berbudi kepada Ahlul Baitdan sentiasa menjalinkan ikatan kasih sayang di antara mereka dan Ahlul Bait.

Di antara contoh hubungan persemendaan ini ialah:

(1)

Anak perempuan Sayyidina Ali sendiri bernama Ramlah telah berkahwin dengan anak Marwan bin Al-Hakam yang bernama Muawiyah iaitu saudara kepada Amirul MukmininAbdul Malik bin Marwan. (Ibn Hazm-Jamharatu Al Ansab, m.s. 80)

(2)

Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali berkahwin dengan Amirul Mukminin AbdulMalik sendiri iaitu khalifah yang ke empat daripada kerajaan Bani Umaiyah. (Al Bidayah WaAn Nihayah, jilid 9 m.s. 69)

(3)

Seorang lagi anak perempuan Sayyidina Ali iaitu Khadijah berkahwin dengan anak gabenor 'Amir bin Kuraiz dari Bani Umaiyah bernama Abdul Rahman. (Jamharatu AnAnsab, m.s. 68). 'Amir bin Kuraiz adalah gabenor bagi pihak Muawiyah di Basrah dan dalam peperangan Jamal dia berada di pihak lawan Sayyidina Ali.Cucu Sayyidina Hasan pula bukan seorang dua yang telah berkahwin dengan pemimpin- pemimpin kerajaan Bani Umaiyah bahkan sejarah telah mencatatkan 6 orang daripada cucu beliau telah berkahwin dengan mereka iaitu:-

Nafisah bt Zaid bin Hasan berkahwin dengan Amirul Mukminin Al Walid bin AbdulMalik bin Marwan.

2

.

Zainab bt Hasan Al Mutsanna bin Hasan bin Ali juga telah berkahwin dengan KhalifahAl Walid bin Abdul Malik. Zainab ini adalah di antara orang yang turut serta di dalamrombongan Sayyidina Husain ke Kufah dan dia adalah salah seorang yang menyaksikan peristiwa pembunuhan Sayyidina Husain di Karbala dengan mata kepalanya sendiri.

3

.

Ummu Qasim bt Hasan Al Mutsanna bin Hasan bin Ali berkahwin dengan cucuSayyidina Uthman iaitu Marwan bin Aban. Ummu Qasim ini selepas kematiansuaminya Marwan berkahwin pula dengan Ali Zainal Abidin bin Al Husain.

4

.

Cucu perempuan Sayyidina Hasan yang keempat telah berkahwin dengan anak kepadaMarwan bin Al-Hakam iaitu Muawiyah.

5

.

Cucu Sayyidina Hasan yang kelima bernama Hammaadah bt Hasan Al Mutsanna berkahwin dengan anak saudara Amirul Mukminin Marwan bin Al Hakam iaitu Ismail bin Abdul Malik.

6.

Cucu Sayyidina Hasan yang keenam bernama Khadijah bt Husain bin Hasan bin Ali juga pernah berkahwin dengan Ismail bin Abdul Malik yang tersebut tadi sebelumsepupunya Hammaadah.

Perlu diingat bahawa semua mereka yang tersebut ada meninggalkan zuriat.

Dari kalangan anak cucu Sayyidina Husain pula ramai yang telah menjalinkan perkahwinandengan individu-individu dari keluarga Bani Umaiyah, antaranya ialah:-

(1)

Anak perempuan Sayyidina Husain yang terkenal bernama Sakinah. Selepas beberapalama terbunuh suaminya Mus'ab bin Zubair, beliau telah berkahwin dengan cucu AmirulMukminin Marwan iaitu Al Asbagh bin Abdul Aziz bin Marwan. Asbagh ini adalah saudarakepada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz sedangkan isteri Asbagh yang kedua ialahanak kepada Amirul Mukminin Yazid iaitu Ummu Yazid. (Jamharatu Al -Ansab)

(2)

Sakinah anak Sayyidina Husain yang tersebut tadi pernah juga berkahwin dengan cucuSayyidina Uthman yang bernama Zaid bin Amar bin Uthman.Sementara anak cucu kepada saudara-saudara Sayyidina Husain iaitu Abbas bin Ali dan lain-lain juga telah mengadakan perhubungan persemendaan dengan keluarga Umaiyah. Diantaranya yang boleh disebutkan ialah:-Cucu perempuan kepada saudara Sayyidina Husain iaitu Abbas bin Ali bernama Nafisah btUbaidillah bin Abbas bin Ali berkahwin dengan cucu Amirul Mukminin Yazid yang bernamaAbdullah bin Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Datuk kepada Nafisah ini iaitu Abbas bin Aliadalah di antara orang yang ikut serta dalam rombongan Sayyidina Husain ke Kufah. Beliauterbunuh dalam pertempuran di medan Karbala .Sekiranya benar cerita yang diambil oleh ahli -ahli sejarah dari Abu Mukhnaf, Hisyam danlain±lain tentang kezaliman Yazid di Karbala yang dikatakan telah memerintah supaya tidak dibenarkan setitik pun air walaupun kepada kanak±kanak yang ikut serta dalam rombonganSayyidina Husain itu sehingga mereka mati kehausan apakah mungkin perkahwinan di antaracucu kepada Abbas ini berlaku dengan cucu Yazid. Apakah kekejaman±kekejaman yangtidak ada tolak bandingnya seperti yang digambarkan di dalam sejarah boleh dilupakan begitumudah oleh anak ± anak cucu orang±orang yang teraniaya di medan Karbala itu? Apa lagi jika dilihat kepada zaman berlakunya perkahwinan mereka ini, bukan lagi di zamankekuasaan keluarga Yazid, bahkan yang berkuasa pada ketika itu ialah keluarga Marwan. Disana tidak terdapat satu pun alasan untuk kita mengatakan perkahwinan itu berlaku secarakekerasan atau paksaan.Perkahwinan mereka membuktikan kisah±kisah kezaliman yang dilakukan oleh tentera Yazidke atas rombongan Sayyidina Husain itu cerita±cerita rekaan oleh Abu Mukhnaf, Al Kalbidan anaknya Hisyam dan lain±lain.Cucu perempuan kepada saudara Sayyidina Husain, Muhammad bin Ali (yang terkenaldengan Muhammad bin Hanafiyah) bernama Lubabah berkahwin dengan Said bin Abdullah bin Amr bin Said bin Al Ash bin Umaiyah. Ayah kepada Lubabah ini ialah Abu HisyamAbdullah yang dipercayai sebagai imam oleh Syiah Kaisamyyah .

Demikianlah serba ringkasnya dikemukakan hubungan persemendaaan yang berlaku di antaraBani Umaiyyah dan Bani Hasyim terutamanya dari anak cucu Sayyidina Ali, Hasan danHusain. Hubungan persemendaan di antara mereka sangat banyak terdapat di dalam kitab-kitab Ansab dan sejarah. Maklumat lebih lanjut boleh dirujuk dari kitab±kitabseperti

Jamratu Al Ansab, Nasbu Quraisy, Al Bidayah Wa An Nihayah, UmdatuAl Thalib Fi Ansab Aal Abi Thalib

dan lain±lain .

Diambil drpd http://www.scribd.com/doc/47456362/Bukti-kukuh-Syiah-bunuh-Husein-bukan-Yazid-ra

Huraian Kisah Saidina Umar Memukul Anaknya / Sebat Anak. Benar atau Palsu?

Pastikan anda telah mengikuti Siri Tabarra 1 - 10 sebelum anda membaca dan memahami Tabarra 11.... Jika belum sila hubungi penghantar siri...